Aktualności

2015-06-30 18:50:49

Raport RPO z działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji za 2014 r.

30 czerwca 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiła raport z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w 2014 roku. Krajowy Mechanizm Prewencji jest niezależnym, krajowym organem wizytującym, który został ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Od 2008 r. zadania KMP powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

więcej...

2015-06-30 12:21:13

Raport Departamentu Stanu nt prestrzegania praw człowieka na świecie już dostępny

Jak co rok, amerykański Departament Stanu opublikował informacje nt. stanu przestrzegania praw człowieka na świecie. W kontekście Polski podniesiono m.in. problemy w urzeczywistnianiu równouprawnienia płci (m.in. przemoc domowa, ograniczone prawa reprodukcyjne) oraz problemy z nadużywaniem aresztów.    

więcej...

2015-06-26 18:36:35

Decyzja Sądu Najwyższego USA ws. małżeństw jednopłciowych

W dniu 26 czerwca 2015 r. Sądu Najwyższy USA wydal orzeczenie, w którym uznał, że pary homoseksualne mogą zawierać małżeństwa w całym kraju. Przegłosowano orzeczenie zabraniające poszczególnym stanom uwzględniania w lokalnym prawie zakazu zawierania związków małżeńskich przez osoby tej samej płci.

więcej...

2015-06-25 14:58:38

Coroczny raport Agencji Praw Podstawowych UE (FRA)

W dniu dzisiejszym Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) opublikowała swój doroczny raport nt. stanu przestrzegania praw człowiek w UE. FRA zwraca szczególną uwagę na tragiczną sytuację migrantów, wysoki poziom zagrożenia dzieci biedą i wykluczeniem oraz utrzymujące się akty przestępstw z nienawiści.  

więcej...

2015-06-20 18:24:25

Studia Podyplomowe: Instytucje globalne i edukacja międzykulturowa

SGGW i Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapraszają do wzięcia udziału w Studiach Podyplomowych, których celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia wielopoziomowego dialogu społecznego w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i ciągłego kontaktu kulturowego charakterystycznych dla współczesnego, globalizującego się społeczeństwa.

więcej...

Szczególnie polecamy

2015-06-24 12:41:03

Andre Lawrence Shepherd przeciwko Bundesrepublik Deutschland

Komentarz autorstwa N. Hetmańskiej do wyroku TSUE ws. Andre Lawrence Shepherd przeciwko Bundesrepublik Deutschland. Trybunał uznał, że ochrona międzynarodowa może przysługiwać dezerterom, włączając członków personelu militarnego, którzy odmawiają udziału w służbie wojskowej ze względu na obawę przed popełnieniem w związku z jej wykonywaniem zbrodni wojennych.

więcej...

2015-06-21 18:34:00

Rachwalski Ferenc przeciwko Polsce

Komentarz (w j. angielskim) autorstwa K. Siemaszko do wyroku Rachwalski i Ferenc przeciwko Polsce. Trybunał stwierdził swoim wyroku, że doszło do naruszenia art. 3 i 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Skarga dotyczyła nieproporcjonalności środków użytych przez Policję wobec osób zamieszkujących skłot. 

więcej...

2015-06-09 12:10:52

Wyrok TK ws. zasad tworzenia związków zawodowych

W dniu 2 czerwca 2015 roku (K 1/13) Trybunał Konstytucyjny, w sprawie z wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, wydał przełomowy z punktu widzenia prawa pracy wyrok, dotyczący dopuszczalności tworzenia i wstępowania do związków zawodowych „wszystkich bez wyjątku osób wykonujących pracę zarobkową”.

więcej...

2015-04-27 21:46:02

Uchwała Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 102/14) – prawie pozytywny przykład realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami

Komentarz dr M. Szeroczyńskiej do uchwały z dnia 26 lutego 2015 r. (sygn. III CZP 102/14), w której Sąd Najwyższy potwierdził, że osoba z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, o ile posiada zdolność procesową, jest uprawniona do działania w postępowaniu jako strona (uczestnik), w tym do udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

więcej...

2015-03-15 14:00:33

Kanada mówi tak medycznie wspomaganemu samobójstwu

Glosa autorstwa dr Małgorzaty Szeroczyńskiej do wyroku kanadyjskiego Sądu Najwyższego w sprawie Carter v. Canada, w którym stwierdzono, że nieuleczalnie chorzy zdolni do wyrażenia świadomej decyzji, którzy doznają długotrwałych nieznośnych cierpień, mają konstytucyjne prawo do medycznie wspomaganego samobójstwa.

więcej...