Aktualności

2014-12-09 21:48:41

Nowy raport Agencji Praw Podstawowych nt. sytuacji osób trans

Agencja Praw Podstawowych opublikowała raport nt. sytuacji osób trans w Unii Europejskiej. Jak wykazały badania, dyskryminacja, przemoc i wykluczenie są powszechnymi doświadczeniami społeczności osób trans w całej UE.

więcej...

2014-12-04 10:11:49

Seminarium „Przeciwdziałanie przemocy domowej – między prawem a praktyką”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Zakład Praw Człowieka WPiA UW mają zaszczyt zaprosić do udziału w seminarium „Przeciwdziałanie przemocy domowej – między prawem a praktyką”. Seminarium stanowi element międzynarodowej akcji „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”. Seminarium zostało objęte patronatem ze strony Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

więcej...

2014-11-26 09:50:50

16 Dni przeciwko przemocy ze względu na płeć

25 listopada rozpoczęły się obchody międzynarodowej akcji 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć. Akcja potrwa do 10 grudnia i ma na celu upowszechnienie postaw sprzeciwiających się przemocy motywowanej płcią.

więcej...

2014-11-16 16:16:14

16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji

16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Dzień ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

więcej...

2014-11-12 10:22:53

Dwa nowe raportu Agencji Praw Podstawowych nt. przestrzegania praw człowieka na granicach powietrznych i

Raporty oparto na badaniach przeprowadzonych w pięciu portach lotniczych i na sześciu głównych lądowych przejściach granicznych oraz przedstawiono w nich potencjalne przypadki naruszania praw podstawowych na granicach UE.

więcej...

Szczególnie polecamy

2014-12-18 12:02:03

Otyłość jako podstawa dyskryminacji

18 grudnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym podkreślono, że unijne prawo  antydyskryminacyjne można interpretować w ten sposób, że otyłość pracownika może stanowić o jego niepełnosprawności, a w związku z tym nierówne traktowanie go z tego powodu jest zakazane.

więcej...

2014-12-02 20:35:15

Status uchodźcy z powodu prześladowań z powodu orientacji seksualnej

Ważne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE ws. uchodźców poszukujących ochrony międzynarodowej przed prześladowaniem z powodu orientacji seksualnej. Trybunał podkreślił, że przepisy UE, w tym Karta Praw Podstawowych stoją na przeszkodzie możliwości stosowania procedur, ktore naruszają godność i prawo do życia prywatnego takich osób.

więcej...

2014-11-25 13:34:17

K.C. przeciwko Polsce

25 listopada 2014 r. ETPCz wydał wyrok ws K.C. przeciwko Polsce, w którym skarżąca zarzuciła Polsce naruszenie Art. 5 par. 1 (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego) poprzez przymusowe umieszczenie jej w domu opieki społecznej.

więcej...

2014-09-21 15:33:27

TK o ustawie Prawo o zgromadzeniach

18 września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski grup posłów na Sejm oraz RPO dotyczące przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Część przepisów ustawy uznano za niezgodne z Konstytucją RP. 

więcej...

2014-08-09 18:38:31

SAS przeciwko Francji

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do uzewnętrzniania przynależności wyznaniowej za pomocą symboliki religijnej i charakterystycznych elementów ubioru budzą zwykle duże zainteresowanie opinii publicznej. Jest to zrozumiałe, bo zazwyczaj gra toczy się o coś więcej niż tylko o odzież i symbole – przy okazji sporów tego typu ścierają się przeciwstawne wizje miejsca religii w życiu publicznym oraz powstają pytania o granice respektowania odmienności religijnej. Nie inaczej stało się w przypadku wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1 lipca 2014 r. (skarga nr 43835/11), wydanego przez Wielką Izbę ETPCz w sprawie S.A.S. przeciwko Francji.

więcej...