Nadużycia i przypadki łamania praw człowieka w Polsce

Każdy człowiek stanowi indywidualny i niepowtarzalny byt, który w swej niezwykłości posiada zupełnie odrębne cechy fizyczne oraz psychiczne, upodobania, usposobienie, a także preferencje. .

Czytaj więcej >>

Nadużycia i przypadki łamania praw człowieka w Polsce

Każdy człowiek stanowi indywidualny i niepowtarzalny byt, który w swej niezwykłości posiada zupełnie odrębne cechy fizyczne oraz psychiczne, upodobania, usposobienie, a także preferencje. Nie mniej jednak istota ludzka jest jednocześnie niezaprzeczalnie uspołeczniona, oznacza to, iż tylko i wyłącznie będąc częścią określonej społeczności (społeczności państwowej w ujęciu ogólnym zwłaszcza) – jest ona zdolna do życia. Arystoteles mówił, że człowiek, który nie żyje wśród społeczności posiada cechy boskie lub został z niej wydalony (odrzucony). Sam z siebie jednak – nie jest w stanie rozwijać się, tworzy czy w ogóle egzystować bez udziału innych ludzi. Idąc tym tropem, powstała piramida potrzeb Abrahama Maslowa, która zwraca uwagę, na niezwykle istotny i kluczowy wręcz fakt, a mianowicie – człowiek posiada swoje oczekiwania oraz wymagania względem życia. Wynikiem, tudzież wypadkową realizacji tych potrzeb, było powstanie bytu państwoweg

Czytaj więcej

Niezależność sądownictwa a prawa człowieka

Współczesny świat i jego rzeczywista konstrukcja (wewnętrzne zależności, układy, wypadkowe) nie są tak oczywiste i tak proste, jak mogłoby się nam wydawać. Niezaprzeczalnie – każde demokratyczne państwo, w tym Polska, posiadające własne prawa oraz obowiązki nałożone na obywateli, musi posiadać własne organy, tworzone według konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. Podstawowymi gwarantami zapewnienia bezpieczeństwa, równości, rzetelności oraz sprawiedliwości – jest niezależność oraz niezawisłość sędziowska.

Czytaj więcej

Prawa kobiet a spory w polskim orzecznictwie

Kobiety – płeć piękna – do niedawna nie były szczególnie wskazywane, tudzież wyodrębniane w kontekście praw człowieka. Traktowano je bowiem wspólnie, jako prawa obu płci (jako ogół). Wraz z rozwojem cywilizacyjnym jednak, kiedy tematy tabu zaczęły być szeroko dyskutowane na forum publicznym – ta sytuacja uległa zmianie. Powodem takiego rozwoju rzeczy, może być bardzo wiele czynników zapalnych. Przede wszystkim ludzie stali się odważniejsi, to znaczy przestali obawiać się wyrażania własnych poglądów, przekonań oraz twierdzeń na forum publicznym (ogólnodostępnym) – oczywiście ogromną rolę odegrał internet oraz wszelkiego rodzaju media społecznościowe czy fora. Pozorna anonimowość oraz łatwość dokonywania ocen sprawiają, że bardzo duży odsetek społeczeństwa jest skłonny do zabierania stanowiska w różnych tematach, niekoniecznie jednak są to wypowiedzi merytoryczne, pozytywne czy cenzuralne. Jak widać, kłopoty z kulturą wypowiedzi oraz świadomością konsekwencji niektórych zachowań, nadal nie zostały w pełni usunięte. .

Czytaj więcej >>

Organy zabezpieczające prawa człowieka w Polsce

Prawa człowieka zostały skonstruowane w postaci systemu, który powinien dobrze i sprawnie funkcjonować. Zależy to od wielu czynników, jednym z nich jest na przykład zależność systemu międzynarodowego, który w swej specyfice wyznacza standardy ogólne ochrony oraz zabezpieczenia praw, a także wolności jednostki. Kolejnym czynnikiem jest z kolei system wewnątrzkrajowy – równie istotny – którego rolą jest uszczegółowienie oraz konkretyzacja owych wartości. Warto podkreślić, że Państwo jest bytem autonomicznym, jednak owo pojęcie jest bardzo często mylnie interpretowane

Czytaj więcej >>

Prawa człowieka – kontra obowiązki, nakazy oraz zakazy

Prawa człowieka posiadają trzy podstawowe cechy: niezbywalność (nie możemy się ich zrzec), przyrodzenie (przysługują każdemu człowiekowi, ze względu na fakt przyjścia na świat, a nie nadania), powszechność (przysługują każdej ludzkiej istocie bez względu na płeć, kolor skóry, miejsce urodzenia, wyznanie)

Czytaj więcej >>

Prawo do prywatności – prawa człowieka w kontekście wieloznaczności polskiego orzecznictwa

Prawo do prywatności z pozoru wydaje nam się oczywiste, albowiem każdy z nas poczuwa się do samodzielnego decydowania o swojej przestrzeni życiowej i nie wyobraża sobie sytuacji, w której mogła być ona w jakikolwiek sposób naruszana.

Czytaj więcej >>