Aktualności

2014-11-16 16:16:14

16 listopada Międzynarodowym Dniem Tolerancji

16 listopada to Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Dzień ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

więcej...

2014-11-12 10:22:53

Dwa nowe raportu Agencji Praw Podstawowych nt. przestrzegania praw człowieka na granicach powietrznych i

Raporty oparto na badaniach przeprowadzonych w pięciu portach lotniczych i na sześciu głównych lądowych przejściach granicznych oraz przedstawiono w nich potencjalne przypadki naruszania praw podstawowych na granicach UE.

więcej...

2014-11-05 19:24:31

Podręcznik "Metody interakcji sądowych w sprawach dotyczących europejskich praw podstawowych"

Zapraszamy do lektury podręcznika, który powstał w ramach projektu naukowego „Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich”. Projekt został zrealizowany przez Instytut Uniwersytecki we Florencji, Biuro Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Najwyższą Radę Sądownictwa w Rumunii.

więcej...

2014-10-27 14:35:40

Zmiany w przepisach o ubezwłasnowolnieniu – wybrane założenia projektu i postulaty de lege ferenda

W Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt założeń ustawy wprowadzającej daleko idące zmiany w zakresie instytucji pomocy osobom z niepełnosprawnościami w zakresie podejmowania przez nie decyzji. Zofia Jabłońska, prawniczka Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego komentuje zaproponowane rozwiązania.   

więcej...

2014-10-22 17:31:22

Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka - dostępna polska wersja językowa

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” i Fundacja im. Friedricha Eberta opublikowały polską wersję językową "Wytycznych dotyczących biznesu i praw człowieka: Wdrażanie Dokumentu Ramowego ONZ „Chronić, Szanować, Naprawiać”. Wytyczne stanowią jedno z kluczowych narzędzi dotyczących przestrzegania praw człowieka w codziennej praktyce prowadzenia działalności gospodarczej i pomagających realizować strategię z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

więcej...

Szczególnie polecamy

2014-09-21 15:33:27

TK o ustawie Prawo o zgromadzeniach

18 września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski grup posłów na Sejm oraz RPO dotyczące przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Część przepisów ustawy uznano za niezgodne z Konstytucją RP. 

więcej...

2014-08-09 18:38:31

SAS przeciwko Francji

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do uzewnętrzniania przynależności wyznaniowej za pomocą symboliki religijnej i charakterystycznych elementów ubioru budzą zwykle duże zainteresowanie opinii publicznej. Jest to zrozumiałe, bo zazwyczaj gra toczy się o coś więcej niż tylko o odzież i symbole – przy okazji sporów tego typu ścierają się przeciwstawne wizje miejsca religii w życiu publicznym oraz powstają pytania o granice respektowania odmienności religijnej. Nie inaczej stało się w przypadku wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1 lipca 2014 r. (skarga nr 43835/11), wydanego przez Wielką Izbę ETPCz w sprawie S.A.S. przeciwko Francji.

więcej...

2014-08-09 18:11:20

S.A.S. v. FRANCE

Komentarz autorstwa dr Wojciecha Brzozowskiego do wyroku ETPCz ws. S.A.S. przeciwko Francji w sprawie uzewnętrzniania przynależności wyznaniowej za pomocą symboliki religijnej.

więcej...

2014-07-30 20:39:23

Rodzina nie dla osoby uzgadniającej płeć. Wyrok ETPCz ws. Hämäläinen przeciwko Finlandii

Komentarz Wiktora Dynarskiego, Przewodniczącego Fundacji Trans-Fuzja ws. wyroku ETPCz z 16 lipca 2014. r., w którym Trybunał, uznał, że transseksualność stanowi wystarczający powód do zakończenia związku małżeńskiego, nawet gdy osoby będące w związku nie widzą powodu do rozwodu bądź innego zakończenia relacji.

więcej...

2013-12-12 12:15:50

Wyrok z 18 czerwca 2013 r. w sprawie Nencheva i in. v. Bułgaria

Skarga dotyczyła zgonów piętnaściorga dzieci i młodych osób, które miały miejsce zimą 1996-1997 w domu pomocy społecznej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w miejscowości Dzhurkovo w Bułgarii. Najprawdopodobniej przyczyną tych zgonów były bardzo złe warunki pobytowe. Najprawdopodobniej, gdyż nigdy oficjalnie nie wyjaśniono przyczyny tych zgonów, co w dużym stopniu wynikło z faktu nieprzeprowadzenia sekcji zwłok i dwuletniej zwłoki z wszczęciem postępowania karnego w ich sprawie

więcej...