Aktualności

2015-07-29 15:15:10

Nowy Plan Działania UE w zakresie praw człowieka i demokracji

Nowy Plan Działania UE w zakresie praw człowieka i demokracji na lata 2015-2019 został przyjęty 20 lipca 2015 r. w Brukseli przez Radę do Spraw Zagranicznych. Plan Działania definiuje główne zadania odnoszące się do praw człowieka i wspierania demokracji, jakie realizować będą zarówno instytucje unijne, jak i państwa członkowskie UE.

więcej...

2015-07-29 11:26:41

Wprowadzenie Procedury postępowania Policji z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej

W dniu 23 lipca 2015 r. Komendant Główny Policji wydał Wytyczne nr 1 w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.

więcej...

2015-07-16 10:30:18

Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 r.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 2 lipca 2015 r. Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2014 r.

więcej...

2015-07-10 15:14:32

Wywiad z prof. Marciem de Werd, sędzią sądu apelacyjnego w Amsterdamie

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, przeprowadzonym przez dr. Adama Bodnara z prof. Marc de Werd, sędzią sądu apelacyjnego w Amsterdamie, który pełni funkcję sędziego-koordynatora ds. orzecznictwa ETPCz oraz TSUE.

więcej...

2015-07-09 13:17:51

Raport nt. przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT

Brytyjska Komisja ds. Równości i Praw Człowieka opublikowała najnowszy raport nt. zjawiska przestępstw z nienawiści motywowanych orientacją seksualną lub tożsamością płciową ofiar. W raporcie wskazano oczekiwania społeczności LGBT co do poprawy sytuacji w tym zakresie, jak również zaprezentowano dobre praktyki prewencyjne.  

więcej...

Szczególnie polecamy

2015-07-21 10:57:33

Oliari i inni przeciwko Włochom

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie ws. Oliari i Inni przeciwko Włochom. W wyroku Trybunał stwierdził, ze europejski konsensus ws. instytucjonalizacji pożycia par jednopłciowych został osiągnięty, zatem Włochy powinny wdrożyć odpowiednią ustawę. Brak ustawy narusza art. 8 Konwencji.

więcej...

2015-07-07 15:50:01

Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW / Helena Vandersteen i in.

Komentarz autorstwa s. Wilka do wyroku TSUE w sprawie Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW / Helena Vandersteen i in. Wyrok dotyczy oceny dzieła o charakterze karykatury i styku kilku wartości - swobody wypowiedzi, prawa własności oraz niedyskryminacji.

więcej...

2015-06-24 12:41:03

Andre Lawrence Shepherd przeciwko Bundesrepublik Deutschland

Komentarz autorstwa N. Hetmańskiej do wyroku TSUE ws. Andre Lawrence Shepherd przeciwko Bundesrepublik Deutschland. Trybunał uznał, że ochrona międzynarodowa może przysługiwać dezerterom, włączając członków personelu militarnego, którzy odmawiają udziału w służbie wojskowej ze względu na obawę przed popełnieniem w związku z jej wykonywaniem zbrodni wojennych.

więcej...

2015-06-21 18:34:00

Rachwalski Ferenc przeciwko Polsce

Komentarz (w j. angielskim) autorstwa K. Siemaszko do wyroku Rachwalski i Ferenc przeciwko Polsce. Trybunał stwierdził swoim wyroku, że doszło do naruszenia art. 3 i 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Skarga dotyczyła nieproporcjonalności środków użytych przez Policję wobec osób zamieszkujących skłot. 

więcej...

2015-06-09 12:10:52

Wyrok TK ws. zasad tworzenia związków zawodowych

W dniu 2 czerwca 2015 roku (K 1/13) Trybunał Konstytucyjny, w sprawie z wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, wydał przełomowy z punktu widzenia prawa pracy wyrok, dotyczący dopuszczalności tworzenia i wstępowania do związków zawodowych „wszystkich bez wyjątku osób wykonujących pracę zarobkową”.

więcej...