Aktualności

2014-07-23 10:38:44

Debata "Problemy osób w homoseksualnych związkach partnerskich w Polsce"

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka zapraszają na debatę, w której udział wezmą m.in. prawnicy/prawniczki specjalizujący się w prawie europejskim i prawach człowieka. Debata odbędzie się 31 lipca w Sejmie RP.

więcej...

2014-07-13 22:17:55

Unia Europejska oczami kobiet. Polityka rządu, równość płci i polskie organizacje kobiece.

Fundacja im. H. Boella opublikowała analizę autorstwa dr Magdaleny Grabowskiej pt. "Unia Europejska oczami kobiet. Polityka rządu, równość płci i polskie organizacje kobiece". W analizie poruszono m.in. efektywność działania polskiego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego i wpływu legislacji UE na prawo polskiego w zakresie równego traktowania.

więcej...

2014-07-10 17:49:57

Roczny raport ECRI już dostępny

Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (organ Rady Europy) opublikowała swój coroczny raport obejmujący okres 2013 r. W raporcie Komisja wezwała m.in. do odpowiednich działań w kierunku ograniczania aktywności organizacji ekstremistycznych wzywających do eskalacji przemocy na tle rasowym i etnicznym.  

więcej...

2014-07-08 21:01:08

Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz Raport z realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania za 2013 r.

8 lipca 2014 r. Pełnomocniczka Rządu ds Równego Traktowania przedstawiła Sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz Raport z realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania za 2013 r.


więcej...

2014-07-03 22:28:01

Przedstawiciele ECRI w Polsce

Przedstawiciele Europejskiej Komisji Przeciw Rasizmowi i Nietolerancji odbyli w dniach 23-27 czerwca br. wizytę w Polsce. Komisja spotkała się z przedstawicielami rządu, lokalnych władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka w Polsce. 

więcej...

Szczególnie polecamy

2013-12-12 12:15:50

Wyrok z 18 czerwca 2013 r. w sprawie Nencheva i in. v. Bułgaria

Skarga dotyczyła zgonów piętnaściorga dzieci i młodych osób, które miały miejsce zimą 1996-1997 w domu pomocy społecznej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w miejscowości Dzhurkovo w Bułgarii. Najprawdopodobniej przyczyną tych zgonów były bardzo złe warunki pobytowe. Najprawdopodobniej, gdyż nigdy oficjalnie nie wyjaśniono przyczyny tych zgonów, co w dużym stopniu wynikło z faktu nieprzeprowadzenia sekcji zwłok i dwuletniej zwłoki z wszczęciem postępowania karnego w ich sprawie

więcej...

2013-11-07 13:55:44

Vallianatos i Inni przeciwko Grecji

7 listopada 2013 Wielka Izba ETPCz wydała wyrok w sprawie Vallianatos i Inni przeciwko Grecji wskazując, większością 16 do 1 głosów, że Grecja uniemożliwiając zawarcie związku cywilnego osobom tej samej płci naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka. komentarz do wyroku autorstwa Tomasza Dudka.

więcej...

2013-10-27 19:37:44

M.S. v. Chorwacja – wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie naruszeniem prawa do prywatności

Stwierdzając naruszenie art. 8 Konwencji, Trybunał potwierdził, że nie tylko fakt pozbawienia osoby zdolności do czynności prawnych, ale już samo wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie jest na tyle poważnym ograniczeniem praw podmiotowych, że wchodzi w zakres prawa do prywatności danej osoby i dla swojej legalności musi spełniać wszystkie przesłanki wymagane przez ust. 2 art. 8 Konwencji.

więcej...

2013-07-15 12:07:06

Rumpf przeciwko Niemcom

Komentarz (w j. angielskim) autorstwa Jensa Polla do wyroku ETPCz, w którym Trybunał wypowiedział się na temat standardu wynikającego z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do rzetelnego procesu sądowego)

więcej...

2013-07-04 11:42:58

Komisja Europejska przeciwko Włochom

4 lipca 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie KE przeciwko Włochom dotyczący niepełnej implementacji do prawa włoskiego obowiązku tzw. racjonalnych usprawnień miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Trybunał w swoim wyroku odwołał się do koncepcji niepełnosprawności zdefiniowanej w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 

więcej...