Aktualności

2015-04-22 09:56:08

Raport nt. dyskryminaji w polskich szkołach

Dyskryminacja w szkole jest częsta, a w najgorszej sytuacji są uczennice i uczniowie homoseksualni oraz osoby ubogie. W szkole pracują nauczyciele i nauczycielki aktywnie przeciwdziałający dyskryminacji, ale są osamotnieni. Nowy raport Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej "Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce" już dostępny!

więcej...

2015-04-13 20:42:19

Raport KE o dyskryminacji osób młodych w UE

Komisja Europejska opublikowała właśnie raport nt. nierówności i dyskryminacji jakich doświadczają młodzi mieszkańcy UE. Z raportu wynika, że wielu młodych Europejczyków i Europejek wciąż pada ofiarą dyskryminacji m.in. z powodu rasy/pochodzenia etnicznego oraz orientacji seksualnej.

więcej...

2015-04-08 10:27:20

8 kwietnia Międzynarodowy Dzień Romów

Międzynarodowy Dzień Romów obchodzony jest od 1990 roku, w rocznicę I Światowego Kongresu Romów, który odbył się w 1971 roku w Londynie. Zainaugurował on działalność Światowej Rady Romów (International Romani Union), która w 1990 roku zwróciła się do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową. Ustalono też flagę i hymn romski.

więcej...

2015-04-07 15:50:23

Konferencja "Przegląd orzecznictwa polskiego i międzynarodowego z zakresu dyskryminacji ze względu na płeć"

Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Zespołem ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przy współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania zapraszają na konferencje pt. "Przegląd orzecznictwa polskiego i międzynarodowego z zakresu dyskryminacji ze względu na płeć", która odbędzie się 16 kwietnia 2015 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

więcej...

2015-04-01 18:48:46

Przemoc ekonomiczna- prawo i przeciwdziałanie

Instytut Spraw Publicznych oraz Fundacja im. Heinricha Bölla serdecznie zapraszają na spotkanie Okrągłego Stołu Przemoc ekonomiczna - prawo i przeciwdziałanie. Spotkanie odbędzie się 15 kwietna 2015 roku, godz. 10:00 – 14:00, Siedziba Instytutu Spraw Publicznych
ul. Szpitalna 5, lokal 22, Warszawa.

więcej...

Szczególnie polecamy

2015-04-27 21:46:02

Uchwała Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 102/14) – prawie pozytywny przykład realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami

Komentarz dr M. Szeroczyńskiej do uchwały z dnia 26 lutego 2015 r. (sygn. III CZP 102/14), w której Sąd Najwyższy potwierdził, że osoba z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, o ile posiada zdolność procesową, jest uprawniona do działania w postępowaniu jako strona (uczestnik), w tym do udzielenia pełnomocnictwa procesowego.

więcej...

2015-03-15 14:00:33

Kanada mówi tak medycznie wspomaganemu samobójstwu

Glosa autorstwa dr Małgorzaty Szeroczyńskiej do wyroku kanadyjskiego Sądu Najwyższego w sprawie Carter v. Canada, w którym stwierdzono, że nieuleczalnie chorzy zdolni do wyrażenia świadomej decyzji, którzy doznają długotrwałych nieznośnych cierpień, mają konstytucyjne prawo do medycznie wspomaganego samobójstwa.

więcej...

2015-03-10 13:52:16

Y. Y. v. Turkey

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał dziś orzeczenie ws. osoby transpłciowej, której władze odmówiły zgody na zabieg korekty płci z uwagi na fakt, iż nie pozbawiała ona całkowicie możliwości płodzenia.    

więcej...

2015-02-21 17:22:01

Zoran Spasic

Komentarz autorstwa Piotra Słowińskiego do wyroku TSUE ws. Zorana Spasica, w którym Trybunał zbadał zgodność Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach z Kartą Praw Podstawowych UE.    

więcej...

2014-12-18 12:02:03

Otyłość jako podstawa dyskryminacji

18 grudnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym podkreślono, że unijne prawo  antydyskryminacyjne można interpretować w ten sposób, że otyłość pracownika może stanowić o jego niepełnosprawności, a w związku z tym nierówne traktowanie go z tego powodu jest zakazane.

więcej...