Aktualności

2014-10-16 15:08:38

Debata "Czy Polska jest państwem świeckim? …czyli o tym jak ocalić przyjazny rozdział Kościoła od państwa"

VII Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana dedykowana pamięci Tadeusza Mazowieckiego. Wprowadzają do debaty: Tomasz Piątek, Teresa Romer, Mirosław Wyrzykowski. Obrady prowadzi Jarosław Kuisz. Debata odbędzie się 21 października 2014, godz. 17.45, Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Scena Kameralna (wejście od ul. Sewerynów). Wstęp wolny.

więcej...

2014-10-10 09:44:22

Ekspertyza "Prześladowanie ze względu na płeć? Płeć jako przesłanka nadania statusu uchodźcy"

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą autorstwa Aleksandry Niżyńskiej z Instytutu Spraw Publicznych, w której analizie poddane zostały przesłanki ubiegania się o ochronę międzynarodową w kontekście doznawania prześladowań ze względu na płeć w kraju pochodzenia.   

więcej...

2014-10-09 19:51:21

Tortury, nieludzkie i poniżające traktowanie we współczesnej Europie - spotkanie otwarte z Latifem Huseynovem, Prezydentem Europejskiego Komitetu do Spraw Przeciwdziałania Torturom, Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu (CPT)

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka mają zaszczyt zaprosić Państwa na: Spotkanie Otwarte z Latifem Huseynovem - Prezydentem Europejskiego Komitetu do Spraw Przeciwdziałania Torturom, Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu (CPT). Moderatorem spotkania będzie dr Adam Bodnar.

więcej...

2014-10-07 09:25:16

"Razem czy osobno? Współpraca, integracja, komunikacja wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych" - zaproszenie na konferencję

Konferencja organizowana przez INPRIS, we współpracy z Działem Funduszy Pomocowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, poświęconej relacjom wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych. Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 października 2014 w Warszawie.

więcej...

2014-10-03 20:10:43

Zaproszenie na międzynarodwoą konferencję "Europejskie standardy równego traktowania w krajach Europy Środkowo – Wschodniej z perspektywy obecności w UE"

Podczas konferencji dokonany zostanie przegląd stanu wdrażania zobowiązań antydyskryminacyjnych w wybranych krajach Europy Środkowo Wschodniej, jak również zaprezentowane zostaną specyficzne dla tego regionu bariery w skutecznym stosowaniu instrumentów ochrony przed nierównym traktowaniem. Konferencja odbędzie się 20 października 2014 r. w Warszawie.


więcej...

Szczególnie polecamy

2014-09-21 15:33:27

TK o ustawie Prawo o zgromadzeniach

18 września 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski grup posłów na Sejm oraz RPO dotyczące przepisów ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Część przepisów ustawy uznano za niezgodne z Konstytucją RP. 

więcej...

2014-08-09 18:38:31

SAS przeciwko Francji

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnoszące się do uzewnętrzniania przynależności wyznaniowej za pomocą symboliki religijnej i charakterystycznych elementów ubioru budzą zwykle duże zainteresowanie opinii publicznej. Jest to zrozumiałe, bo zazwyczaj gra toczy się o coś więcej niż tylko o odzież i symbole – przy okazji sporów tego typu ścierają się przeciwstawne wizje miejsca religii w życiu publicznym oraz powstają pytania o granice respektowania odmienności religijnej. Nie inaczej stało się w przypadku wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1 lipca 2014 r. (skarga nr 43835/11), wydanego przez Wielką Izbę ETPCz w sprawie S.A.S. przeciwko Francji.

więcej...

2014-08-09 18:11:20

S.A.S. v. FRANCE

Komentarz autorstwa dr Wojciecha Brzozowskiego do wyroku ETPCz ws. S.A.S. przeciwko Francji w sprawie uzewnętrzniania przynależności wyznaniowej za pomocą symboliki religijnej.

więcej...

2014-07-30 20:39:23

Rodzina nie dla osoby uzgadniającej płeć. Wyrok ETPCz ws. Hämäläinen przeciwko Finlandii

Komentarz Wiktora Dynarskiego, Przewodniczącego Fundacji Trans-Fuzja ws. wyroku ETPCz z 16 lipca 2014. r., w którym Trybunał, uznał, że transseksualność stanowi wystarczający powód do zakończenia związku małżeńskiego, nawet gdy osoby będące w związku nie widzą powodu do rozwodu bądź innego zakończenia relacji.

więcej...

2013-12-12 12:15:50

Wyrok z 18 czerwca 2013 r. w sprawie Nencheva i in. v. Bułgaria

Skarga dotyczyła zgonów piętnaściorga dzieci i młodych osób, które miały miejsce zimą 1996-1997 w domu pomocy społecznej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w miejscowości Dzhurkovo w Bułgarii. Najprawdopodobniej przyczyną tych zgonów były bardzo złe warunki pobytowe. Najprawdopodobniej, gdyż nigdy oficjalnie nie wyjaśniono przyczyny tych zgonów, co w dużym stopniu wynikło z faktu nieprzeprowadzenia sekcji zwłok i dwuletniej zwłoki z wszczęciem postępowania karnego w ich sprawie

więcej...