Nadużycia i przypadki łamania praw człowieka w Polsce

Każdy człowiek stanowi indywidualny i niepowtarzalny byt, który w swej niezwykłości posiada zupełnie odrębne cechy fizyczne oraz psychiczne, upodobania, usposobienie, a także preferencje. Nie mniej jednak istota ludzka jest jednocześnie niezaprzeczalnie uspołeczniona, oznacza to, iż tylko i wyłącznie będąc częścią określonej społeczności (społeczności państwowej w ujęciu ogólnym zwłaszcza) – jest ona zdolna do życia. Arystoteles mówił, że człowiek, który nie żyje wśród społeczności posiada cechy boskie lub został z niej wydalony (odrzucony). Sam z siebie jednak – nie jest w stanie rozwijać się, tworzy czy w ogóle egzystować bez udziału innych ludzi. Idąc tym tropem, powstała piramida potrzeb Abrahama Maslowa, która zwraca uwagę, na niezwykle istotny i kluczowy wręcz fakt, a mianowicie – człowiek posiada swoje oczekiwania oraz wymagania względem życia. Wynikiem, tudzież wypadkową realizacji tych potrzeb, było powstanie bytu państwoweg

Charakter instytucji, jaką niewątpliwie jest państwo, opiera się o dobrowolną umowę oraz obustronną akceptację faktu, iż obywatele posiadają swoje prawa oraz obowiązki, a także są ograniczeni prawem obowiązującym w danym kraju, co więcej w zamian za zapewnione przez państwo bezpieczeństwo, wolność, a także komfort – zrzekają się oni, w jakimś stopniu, swojej niezależności (są ograniczeni obowiązującym prawem krajowym, nie posiadają pełnej i nieograniczonej swobody). Kwestią kluczową w każdym państwie, niezależnie od jego wielkości, pozycji oraz stopnia zamożności - zarówno dla władzy, jak i dla obywateli, a także dla organizacji pozarządowych – są prawa człowieka (kwestia ich obowiązywania, respektowania). Niejednokrotnie posiadamy mylne wyobrażenie o ich istocie, nie zauważamy, że bardzo często nie są one respektowane w sposób należyty. Nie możemy zapomnieć przy tym, iż dzięki wolności słowa oraz wielości różnych opinii, bardzo często mamy do czynienia z odmiennymi poglądami danych grup (reprezentujących konkretne poglądy, wartości, idee) dotyczącymi kwestii łamania lub nadużyć praw człowieka. W Polce, kraju demokratycznym, zauważa się (na podstawie analizy odbioru oraz reakcji poszczególnych środowisk) pewne czynniki zapalne.

Dyskryminacja

Problem dyskryminacji nie jest obcy światu, walka z nim trwa właściwie od wieków, a jego całkowite wyparcie wydaje się być niemożliwe. Wiadomo, że dyskryminacja przybiera różnorodne formy i możemy traktować ją wieloznacznie, zależnie od naszych poglądów oraz wyznawanych wartości. W Polsce najczęściej mówi się, o dyskryminacji względem przedstawicieli środowisk LGBT (lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści), które wzbudzają wiele kontrowersji. W tym przypadku sprawa również może być rozpatrywana z dwóch skrajnie różnych stron, po pierwsze Polska jest krajem dość konserwatywnym, ukierunkowanym kulturowo, ideowo oraz nacechowanym wieloma wartościami, nie możemy powiedzieć, że jest zamknięta na odmienność, jednak ta odmienność nadal nie jest dobrze traktowana i upłynie jeszcze sporo czasu zanim proces asymilacji tych środowisk przybierze pozytywny efekt. Środowiska LGBT czują się dyskryminowane, ze względu na pojawiające się wypowiedzi oceniające postawy, zachowania manifestujące brak zgody np. na zawieranie związków małżeńskich, czy adopcję, ale również – co zdarza się jednak stosunkowo rzadko – zachowania agresywne skierowane w kierunku przedstawicieli tych ruchów.

Niepełnosprawność oraz ksenofobia

Istotą praw człowieka jest brak podziału na tych, którzy są bardziej lub mniej uprzywilejowani. Pomimo wielkich zmian cywilizacyjnych, które zaszły w Polsce na przełomie kilkudziesięciu lat, można śmiało stwierdzić, iż procent nietolerancji np. wobec osób niepełnosprawnych znacznie się zmniejszył. Nie oznacza to jednak, iż w przekonaniu niepełnosprawnych ich prawa człowieka nie są w żaden sposób nadużywane lub łamane. Określanie kogoś, jako osobę słabszą, nieporadną życiowo, mniej ambitną, mniej zawziętą, mniej zdolną oraz gorszą pod względem fizycznym oraz intelektualnym, także jest formą dyskryminacji. Niechęć przed imigrantami, również daje się ewidentnie zauważyć. Poprzez medialne relacje, a także sprawozdania i prognozy, my jako społeczeństwo boimy się, nie ufamy. Nie jesteśmy skłonni do przyjmowania ludzi innych nacji, innego wyznania – do swojego kraju. Zachowania ksenofobiczne wywołują wręcz niespotykaną agresję oraz przemoc wobec osób przyjezdnych – co pogwałca wiele praw z ogromnej gamy przywilejów, zawartych w tzw. prawach człowieka.

Mówiąc o nadużyciach i łamaniu praw człowieka, możemy odnosić się zarówno do obowiązującego prawa (w świetle którego np. małżeństwa homoseksualne oraz adopcja przez pary homoseksualne – nie są dopuszczalne), jak również do osobistych odczuć (według których pary o innej orientacji czują się pokrzywdzone przez obowiązujące prawo, ponieważ twierdzą, iż uderza to w ich wolność, swobodę i równość). Jak widać kwestia praw człowieka oraz ich istoty – nie jest oczywista, a żadna racja – jedynie słuszna.

Niezależność sądownictwa a prawa człowieka

Współczesny świat i jego rzeczywista konstrukcja (wewnętrzne zależności, układy, wypadkowe) nie są tak oczywiste i tak proste, jak mogłoby się nam wydawać. Niezaprzeczalnie – każde demokratyczne państwo, w tym Polska, posiadające własne prawa oraz obowiązki nałożone na obywateli, musi posiadać własne organy, tworzone według konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. Podstawowymi gwarantami zapewnienia bezpieczeństwa, równości, rzetelności oraz sprawiedliwości – jest niezależność oraz niezawisłość sędziowska.

Czytaj więcej

Prawa kobiet a spory w polskim orzecznictwie

Kobiety – płeć piękna – do niedawna nie były szczególnie wskazywane, tudzież wyodrębniane w kontekście praw człowieka. Traktowano je bowiem wspólnie, jako prawa obu płci (jako ogół). Wraz z rozwojem cywilizacyjnym jednak, kiedy tematy tabu zaczęły być szeroko dyskutowane na forum publicznym – ta sytuacja uległa zmianie. Powodem takiego rozwoju rzeczy, może być bardzo wiele czynników zapalnych. Przede wszystkim ludzie stali się odważniejsi, to znaczy przestali obawiać się wyrażania własnych poglądów, przekonań oraz twierdzeń na forum publicznym (ogólnodostępnym) – oczywiście ogromną rolę odegrał internet oraz wszelkiego rodzaju media społecznościowe czy fora. Pozorna anonimowość oraz łatwość dokonywania ocen sprawiają, że bardzo duży odsetek społeczeństwa jest skłonny do zabierania stanowiska w różnych tematach, niekoniecznie jednak są to wypowiedzi merytoryczne, pozytywne czy cenzuralne. Jak widać, kłopoty z kulturą wypowiedzi oraz świadomością konsekwencji niektórych zachowań, nadal nie zostały w pełni usunięte. .

Czytaj więcej >>

Organy zabezpieczające prawa człowieka w Polsce

Prawa człowieka zostały skonstruowane w postaci systemu, który powinien dobrze i sprawnie funkcjonować. Zależy to od wielu czynników, jednym z nich jest na przykład zależność systemu międzynarodowego, który w swej specyfice wyznacza standardy ogólne ochrony oraz zabezpieczenia praw, a także wolności jednostki. Kolejnym czynnikiem jest z kolei system wewnątrzkrajowy – równie istotny – którego rolą jest uszczegółowienie oraz konkretyzacja owych wartości. Warto podkreślić, że Państwo jest bytem autonomicznym, jednak owo pojęcie jest bardzo często mylnie interpretowane

Czytaj więcej >>

Prawa człowieka – kontra obowiązki, nakazy oraz zakazy

Prawa człowieka posiadają trzy podstawowe cechy: niezbywalność (nie możemy się ich zrzec), przyrodzenie (przysługują każdemu człowiekowi, ze względu na fakt przyjścia na świat, a nie nadania), powszechność (przysługują każdej ludzkiej istocie bez względu na płeć, kolor skóry, miejsce urodzenia, wyznanie)

Czytaj więcej >>

Prawo do prywatności – prawa człowieka w kontekście wieloznaczności polskiego orzecznictwa

Prawo do prywatności z pozoru wydaje nam się oczywiste, albowiem każdy z nas poczuwa się do samodzielnego decydowania o swojej przestrzeni życiowej i nie wyobraża sobie sytuacji, w której mogła być ona w jakikolwiek sposób naruszana.

Czytaj więcej >>