Nadużycia i przypadki łamania praw człowieka w Polsce

Każdy człowiek stanowi indywidualny i niepowtarzalny byt, który w swej niezwykłości posiada zupełnie odrębne cechy fizyczne oraz psychiczne, upodobania, usposobienie, a także preferencje. .

Czytaj więcej >>

Prawa człowieka – kontra obowiązki, nakazy oraz zakazy

Kobiety – płeć piękna – do niedawna nie były szczególnie wskazywane, tudzież wyodrębniane w kontekście praw człowieka. Traktowano je bowiem wspólnie, jako prawa obu płci (jako ogół). Wraz z rozwojem cywilizacyjnym jednak, kiedy tematy tabu zaczęły być szeroko dyskutowane na forum publicznym – ta sytuacja uległa zmianie. Powodem takiego rozwoju rzeczy, może być bardzo wiele czynników zapalnych. Przede wszystkim ludzie stali się odważniejsi, to znaczy przestali obawiać się wyrażania własnych poglądów, przekonań oraz twierdzeń na forum publicznym (ogólnodostępnym) – oczywiście ogromną rolę odegrał internet oraz wszelkiego rodzaju media społecznościowe czy fora. Pozorna anonimowość oraz łatwość dokonywania ocen sprawiają, że bardzo duży odsetek społeczeństwa jest skłonny do zabierania stanowiska w różnych tematach, niekoniecznie jednak są to wypowiedzi merytoryczne, pozytywne czy cenzuralne. Jak widać, kłopoty z kulturą wypowiedzi oraz świadomością konsekwencji niektórych zachowań, nadal nie zostały w pełni usunięte.

Wracając do tematu praw kobiet – tutaj również pojawiają się rozbieżności, albowiem konkretne grupy kobiet posiadają odmienne, skrajne wręcz opinie, wartości oraz idee i ich zdania, także bardzo często stają do siebie w opozycji. Głównym punktem zapalnym, dotyczącym praw kobiet oraz kwestii orzecznictwa w tej sprawie – jest aborcja. Polskie prawo dopuszcza zabieg aborcji jedynie wówczas, gdy na osobie nieletniej lub pełnoletniej dokonano gwałtu, istnieją przypuszczenia o istnieniu nieodwracalnych upośledzeń płodu bądź w przypadku kiedy ciąża stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety. Jak można się domyślić, istnieje dość pokaźna grupa kobiet, która walczy o uczynienie aborcji zabiegiem legalnym, ponieważ brak tego zapisu w polskim prawie traktuje jako ograniczenie swobody, wolności oraz możliwości samodzielnego decydowania o swoim ciele. Nie mniej jednak istnieje również grono kobiet – całkowicie przeciwnych zabiegowi aborcji, które poprzez swoje przekonania, racje oraz wyznawane wartości - nie wyrażają zgody na – ich zdaniem – zabijanie nienarodzonych dzieci.

Polskie orzecznictwo, w ostatnim czasie, zmaga się z dwojakimi problemami natury formalno-prawnej, z jednej strony pojawił się projekt ustawy, która całkowicie zakazywałaby aborcji (bez wyjątku) i w związku z tym do polskiego wymiaru sprawiedliwości wystosowano wiele zażaleń i głosów sprzeciwu wobec tego rodzaju postępowaniu. Polskie orzecznictwo musiało zmierzyć się również z ideą wycofania konwencji antyprzemocowej, a także pomysłu wprowadzenia ograniczeń dotyczących dostępu do antykoncepcji tzw. awaryjnej. Tego rodzaju działania zostały potraktowane jako oczywiste i niedopuszczalne – jawne łamanie praw kobiet (praw człowieka), które wiąże się z dyskryminacją, decydowaniem za poszczególne osoby, wręcz przemocą państwową.

Według katalogu praw człowieka, każda żywa istota, ma pełne prawo do wolności oraz do swobody decydowania o samym sobie (pomijając przypadki pozbawienia wolności, wtedy to prawo jest ograniczone lub przypadki ubezwłasnowolnienia), a także do możliwości dostępu do wszelkich istniejących metod, a także możliwości i rozwiązań, które miałyby służyć jej bezpieczeństwu. Prawa seksualne, a także reprodukcyjne – również zaliczają się do zbioru praw człowieka, a co za tym idzie – przysługują każdemu człowiekowi, niezależnie od płci, bądź wszelkich innych czynników. Prawa te w sposób nierozerwalny są związane z prawem do życia, wolności od wszelkiej dyskryminacji, prawem do zdrowia, prywatności, indywidualności. Prawo do prywatności wydaje się być w tym przypadku szczególnie akcentowane, zwłaszcza, że według jego definicji każdy człowiek ma prawo do niezależnej indywidualności i nikt nie ma możliwości, ani prawa do ingerowania w jego egzystencję, a także jej obszar, do momentu kiedy nie łamie on prawa. Obowiązkiem Państwa jest zagwarantowanie możliwości pełnego i nieograniczonego korzystania z praw człowieka, a także zapewnienie ochrony przed jakąkolwiek niepożądaną ingerencją innych osób lub organów w tę przestrzeń. Kolejną kwestią związaną z prawami kobiet oraz polskim orzecznictwem – jest przemoc domowa, która do niedawna była uważana za zjawisko powszechne, zwłaszcza na wsiach.

Warto podkreślić, że problem ten zaczął się zmieniać stopniowo, ponieważ wprowadzono znacznie skrupulatniejszą opiekę socjalną, zaostrzono kary za stosowanie przemocy, a także dokonano poprawek w systemie pomocy dla ofiar przemocy domowej. Nie mniej jednak problem ten nadal istnieje i nadal prawa mnóstwa kobiet są łamane, przez to, że doznają one dotkliwej przemocy ze strony swoich mężów, partnerów, a nawet dzieci. Prawami kobiet, zajmuje się także, pozarządowa organizacja – Amnesty International, która otacza opieką jednostki wspomagające kobiety, a także opiniuje ich działanie i skuteczność. Kobiety wciąż domagają się respektowania ich praw, nie akceptują pewnych zachowań oraz działań zmierzających do ograniczenia ich pełnej swobody do życia.

Nadużycia i przypadki łamania praw człowieka w Polsce

Każdy człowiek stanowi indywidualny i niepowtarzalny byt, który w swej niezwykłości posiada zupełnie odrębne cechy fizyczne oraz psychiczne, upodobania, usposobienie, a także preferencje. Nie mniej jednak istota ludzka jest jednocześnie niezaprzeczalnie uspołeczniona, oznacza to, iż tylko i wyłącznie będąc częścią określonej społeczności (społeczności państwowej w ujęciu ogólnym zwłaszcza) – jest ona zdolna do życia. Arystoteles mówił, że człowiek, który nie żyje wśród społeczności posiada cechy boskie lub został z niej wydalony (odrzucony). Sam z siebie jednak – nie jest w stanie rozwijać się, tworzy czy w ogóle egzystować bez udziału innych ludzi. Idąc tym tropem, powstała piramida potrzeb Abrahama Maslowa, która zwraca uwagę, na niezwykle istotny i kluczowy wręcz fakt, a mianowicie – człowiek posiada swoje oczekiwania oraz wymagania względem życia. Wynikiem, tudzież wypadkową realizacji tych potrzeb, było powstanie bytu państwoweg

Czytaj więcej

Niezależność sądownictwa a prawa człowieka

Współczesny świat i jego rzeczywista konstrukcja (wewnętrzne zależności, układy, wypadkowe) nie są tak oczywiste i tak proste, jak mogłoby się nam wydawać. Niezaprzeczalnie – każde demokratyczne państwo, w tym Polska, posiadające własne prawa oraz obowiązki nałożone na obywateli, musi posiadać własne organy, tworzone według konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. Podstawowymi gwarantami zapewnienia bezpieczeństwa, równości, rzetelności oraz sprawiedliwości – jest niezależność oraz niezawisłość sędziowska.

Czytaj więcej

Prawa kobiet a spory w polskim orzecznictwie

Kobiety – płeć piękna – do niedawna nie były szczególnie wskazywane, tudzież wyodrębniane w kontekście praw człowieka. Traktowano je bowiem wspólnie, jako prawa obu płci (jako ogół). Wraz z rozwojem cywilizacyjnym jednak, kiedy tematy tabu zaczęły być szeroko dyskutowane na forum publicznym – ta sytuacja uległa zmianie. Powodem takiego rozwoju rzeczy, może być bardzo wiele czynników zapalnych. Przede wszystkim ludzie stali się odważniejsi, to znaczy przestali obawiać się wyrażania własnych poglądów, przekonań oraz twierdzeń na forum publicznym (ogólnodostępnym) – oczywiście ogromną rolę odegrał internet oraz wszelkiego rodzaju media społecznościowe czy fora. Pozorna anonimowość oraz łatwość dokonywania ocen sprawiają, że bardzo duży odsetek społeczeństwa jest skłonny do zabierania stanowiska w różnych tematach, niekoniecznie jednak są to wypowiedzi merytoryczne, pozytywne czy cenzuralne. Jak widać, kłopoty z kulturą wypowiedzi oraz świadomością konsekwencji niektórych zachowań, nadal nie zostały w pełni usunięte. .

Czytaj więcej >>

Organy zabezpieczające prawa człowieka w Polsce

Prawa człowieka zostały skonstruowane w postaci systemu, który powinien dobrze i sprawnie funkcjonować. Zależy to od wielu czynników, jednym z nich jest na przykład zależność systemu międzynarodowego, który w swej specyfice wyznacza standardy ogólne ochrony oraz zabezpieczenia praw, a także wolności jednostki. Kolejnym czynnikiem jest z kolei system wewnątrzkrajowy – równie istotny – którego rolą jest uszczegółowienie oraz konkretyzacja owych wartości. Warto podkreślić, że Państwo jest bytem autonomicznym, jednak owo pojęcie jest bardzo często mylnie interpretowane

Czytaj więcej >>

Prawo do prywatności – prawa człowieka w kontekście wieloznaczności polskiego orzecznictwa

Prawo do prywatności z pozoru wydaje nam się oczywiste, albowiem każdy z nas poczuwa się do samodzielnego decydowania o swojej przestrzeni życiowej i nie wyobraża sobie sytuacji, w której mogła być ona w jakikolwiek sposób naruszana.

Czytaj więcej >>