Nadużycia i przypadki łamania praw człowieka w Polsce

Każdy człowiek stanowi indywidualny i niepowtarzalny byt, który w swej niezwykłości posiada zupełnie odrębne cechy fizyczne oraz psychiczne, upodobania, usposobienie, a także preferencje. .

Czytaj więcej >>

Organy zabezpieczające prawa człowieka w Polsce

Prawa człowieka zostały skonstruowane w postaci systemu, który powinien dobrze i sprawnie funkcjonować. Zależy to od wielu czynników, jednym z nich jest na przykład zależność systemu międzynarodowego, który w swej specyfice wyznacza standardy ogólne ochrony oraz zabezpieczenia praw, a także wolności jednostki. Kolejnym czynnikiem jest z kolei system wewnątrzkrajowy – równie istotny – którego rolą jest uszczegółowienie oraz konkretyzacja owych wartości. Warto podkreślić, że Państwo jest bytem autonomicznym, jednak owo pojęcie jest bardzo często mylnie interpretowane. W istocie bowiem – autonomia – oznacza przywilej uczestnictwa Państwa na arenie międzynarodowej oraz podejmowania aktywności z innymi państwami. Nie gwarantuje ona natomiast jego pełnej i niepohamowanej niezależności, albowiem jest ono związane poprzez umowy międzynarodowe oraz międzynarodowe prawo, którego winno przestrzegać (np. prawa człowieka). W momencie, kiedy następuje podpisanie i ratyfikacja danego dokumentu wyższej rangi aniżeli wskazuje system wewnątrzkrajowy, dane Państwo jest zobligowane do tego, aby przestrzegać wytycznych zawartych w umowach międzynarodowych, jak również dostosować do nich swoje prawo. Co ważne – zarówno system prawa międzynarodowego, jak i krajowego – mają na celu ochronę wszelkich praw i wolności oraz zabezpieczenie interesu prawnego jednostki. Istnienie wielości rozwiązań, daje nam jednocześnie możliwości, które możemy wykorzystać.

W momencie kiedy uważamy, iż nie posiadamy już dróg rozwiązań naszego problemu we własnym kraju, wówczas możemy udać się do instytucji międzynarodowych (np. Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu – ETPC). Konstytucja RP gwarantuje bowiem, iż każdy obywatel, bez wyjątku, posiada prawo do wniesienia skargi, w momencie, kiedy uważa, iż jego prawa są nadużywane lub łamane. Organami wewnątrzkrajowymi, które są zobligowane do ochrony praw i wolności człowieka: Sądy powszechne, Sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, KRRIT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), Organizacje pozarządowe (np. Amnesty International). Prawa człowieka są synonimiczne z prawami obywatela, albowiem każdy człowiek jest jednocześnie obywatelem, który posiada swoje prawa oraz obowiązki. Ze wszelkiego rodzaju koncepcjami przestrzegania praw obywatelskich, wiążą się zarówno: gwarancje materialne, jak i formalne. Gwarancje materialne, to takie, które zapewniane są poprzez działanie instytucji odpowiadających za przestrzeganie wszelkich praw, a co za tym idzie – również egzekwowanie kar (np. ogólnie rzecz biorąc – społeczna świadomość prawna). Mówiąc o gwarancjach formalnych z kolei, mamy na myśli, wszelkiego rodzaju procedury oraz zabiegi, które zezwalają człowiekowi na wszczęcie postępowania w celu dochodzenia swoich racji, swoich praw. Gwarancje są dzielone na: bezpośrednie (czyli te, które ochraniają w sposób instytucjonalny prawa człowieka i obywatela – np. urząd Rzecznika Praw Obywatelskich) oraz pośrednie (posiadają znaczący zakres wpływów na przestrzeganie oraz poszanowanie podstawowych praw np. poprzez podział władzy państwowej).

Z powyższego opisu można śmiało wywnioskować, iż w Polsce istnieje wiele organizacji oraz organów, które stoją na straży ochrony praw i godności człowieka. System wewnątrzkrajowy to przecież nie wszystko, w momencie kiedy nie czujemy się w pełni usatysfakcjonowani możemy udać się na forum międzynarodowe, gdzie będziemy dochodzić swoich racji. Współczesny świat stwarza ogromny wachlarz możliwości, zarówno dla człowieka, jak i całego Państwa – pozwala na rozwój, a jednocześnie stwarza system kontroli i weryfikacji, czy Państwo na pewno spełnia cechy demokratyczności, wolności, sprawiedliwości oraz praworządności. Zdarzały się bowiem przypadki, iż kobiety udawały się do ETPC w Strasburgu- zgłaszając sprawę zakazu aborcji (który w Polsce uregulowany jest prawnie jako czyn niedozwolony), albowiem uważały one, iż tego rodzaju przepis uderza w ich osobistą wolność oraz swobodę decydowania o własnym ciele, tudzież organizmie, a także pogwałca zasadę zachowania prywatności. W istocie, każdy problem, który w jakikolwiek sposób dotyczyć może szeroko pojętych praw człowieka, stwarza pewnego rodzaju kontrast, albowiem bardzo często spotykamy się z wielością opinii na dany temat, a ich rozbieżność powoduje często, iż zaczynamy rozważać słuszność danego twierdzenia lub jego nieprawdziwość.

Państwo istniejące na arenie międzynarodowej – co należy wyraźnie podkreślić – nie może pozwolić sobie na nieistnienie lub upośledzenie działania instytucji, które mają chronić prawa i wolności jednostki. Jest to sytuacja niedopuszczalna głównie ze względu na fakt, iż cała międzynarodowa społeczność, oparta jest na ideach wspólnoty oraz wzajemnego zapewnienia bezpieczeństwa (nie możemy zapominać też o względach formalno-prawnych, wynikających z umów oraz traktatów międzynarodowych), które pozwolą na dobry rozwój i ponadczasowe trwanie w pokoju.

Nadużycia i przypadki łamania praw człowieka w Polsce

Każdy człowiek stanowi indywidualny i niepowtarzalny byt, który w swej niezwykłości posiada zupełnie odrębne cechy fizyczne oraz psychiczne, upodobania, usposobienie, a także preferencje. Nie mniej jednak istota ludzka jest jednocześnie niezaprzeczalnie uspołeczniona, oznacza to, iż tylko i wyłącznie będąc częścią określonej społeczności (społeczności państwowej w ujęciu ogólnym zwłaszcza) – jest ona zdolna do życia. Arystoteles mówił, że człowiek, który nie żyje wśród społeczności posiada cechy boskie lub został z niej wydalony (odrzucony). Sam z siebie jednak – nie jest w stanie rozwijać się, tworzy czy w ogóle egzystować bez udziału innych ludzi. Idąc tym tropem, powstała piramida potrzeb Abrahama Maslowa, która zwraca uwagę, na niezwykle istotny i kluczowy wręcz fakt, a mianowicie – człowiek posiada swoje oczekiwania oraz wymagania względem życia. Wynikiem, tudzież wypadkową realizacji tych potrzeb, było powstanie bytu państwoweg

Czytaj więcej

Niezależność sądownictwa a prawa człowieka

Współczesny świat i jego rzeczywista konstrukcja (wewnętrzne zależności, układy, wypadkowe) nie są tak oczywiste i tak proste, jak mogłoby się nam wydawać. Niezaprzeczalnie – każde demokratyczne państwo, w tym Polska, posiadające własne prawa oraz obowiązki nałożone na obywateli, musi posiadać własne organy, tworzone według konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. Podstawowymi gwarantami zapewnienia bezpieczeństwa, równości, rzetelności oraz sprawiedliwości – jest niezależność oraz niezawisłość sędziowska.

Czytaj więcej

Prawa kobiet a spory w polskim orzecznictwie

Kobiety – płeć piękna – do niedawna nie były szczególnie wskazywane, tudzież wyodrębniane w kontekście praw człowieka. Traktowano je bowiem wspólnie, jako prawa obu płci (jako ogół). Wraz z rozwojem cywilizacyjnym jednak, kiedy tematy tabu zaczęły być szeroko dyskutowane na forum publicznym – ta sytuacja uległa zmianie. Powodem takiego rozwoju rzeczy, może być bardzo wiele czynników zapalnych. Przede wszystkim ludzie stali się odważniejsi, to znaczy przestali obawiać się wyrażania własnych poglądów, przekonań oraz twierdzeń na forum publicznym (ogólnodostępnym) – oczywiście ogromną rolę odegrał internet oraz wszelkiego rodzaju media społecznościowe czy fora. Pozorna anonimowość oraz łatwość dokonywania ocen sprawiają, że bardzo duży odsetek społeczeństwa jest skłonny do zabierania stanowiska w różnych tematach, niekoniecznie jednak są to wypowiedzi merytoryczne, pozytywne czy cenzuralne. Jak widać, kłopoty z kulturą wypowiedzi oraz świadomością konsekwencji niektórych zachowań, nadal nie zostały w pełni usunięte. .

Czytaj więcej >>

Prawa człowieka – kontra obowiązki, nakazy oraz zakazy

Prawa człowieka posiadają trzy podstawowe cechy: niezbywalność (nie możemy się ich zrzec), przyrodzenie (przysługują każdemu człowiekowi, ze względu na fakt przyjścia na świat, a nie nadania), powszechność (przysługują każdej ludzkiej istocie bez względu na płeć, kolor skóry, miejsce urodzenia, wyznanie)

Czytaj więcej >>

Prawo do prywatności – prawa człowieka w kontekście wieloznaczności polskiego orzecznictwa

Prawo do prywatności z pozoru wydaje nam się oczywiste, albowiem każdy z nas poczuwa się do samodzielnego decydowania o swojej przestrzeni życiowej i nie wyobraża sobie sytuacji, w której mogła być ona w jakikolwiek sposób naruszana.

Czytaj więcej >>