Na Wokandzie: prawaczlowieka.edu.pl http://www.prawaczlowieka.edu.pl Na Wokandzie: prawaczlowieka.edu.pl pl Copyright (C) prawaczlowieka.edu.pl Wed, 2 Aug 2006 21:29:37 +0200 Na Wokandzie: prawaczlowieka.edu.pl http://www.prawaczlowieka.edu.pl/imgs/Logo.png http://www.prawaczlowieka.edu.pl/ 68 25 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=54f9c5db018042c5624c67dc1de588c11164e3ac-d5 TSUE zajmie się limitami wiekowymi dla policjantów 30 maja 2016 r, TSUE rozpatrzy sprawę dotyczącą ustalenie górnej granicy wieku wynoszącej 35 lat jako warunku udziału w procesie rekrutacji na stanowisko funkcjonariusza Policji w Kraju Basków. Na Wokandzie 2016-05-24 21:25:33 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=3c457ce18c2e37a4437e0201076ad638367ef0ea-d5 TSUE zajmie się zakazem noszenia chust islamskich w pracy Do TSUE trafiło pytanie prejudycjalne sądu belgijskiego ws. wprowadzonego przez pracodawcę zakazu noszenia symboli religijnych w miejscu pracy. Na Wokandzie 2016-05-11 11:27:30 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=b63c6a708fdbc915f27e637f1fb6bc411ffa0052-d5 25 listopada 2014 TK rozpozna sprawę dotyczącą wyłączenie możliwości telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 217c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy w zakresie, w jakim wyłącza możliwość telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą, z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; Na Wokandzie 2014-11-12 10:38:06 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=2262b29b0cc33c64b49508a2c98aec7ccc60c51d-d5 Już 16 lipca wyrok Wielkiej Izby w sprawie Hämäläinen v Finland Sprawa dotyczy transseksualnej kobiety, której odmówiono zgody na zmianę dokumentów i wszczęcie procedury zmiany płci metrykalnej z uwagi na fakt pozostawania w związku małżeńskim z osobą przeciwnej płci metrykalnej. Na Wokandzie 2014-07-11 13:36:06 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=2dc292b22ff8108e482f774eb6872f3e6a7be786-d5 10 grudnia 2013 r. o godz. 14.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zwolnienia ze służby funkcjonariusza Policji, strażaka z powodu zachorowania na przewlekłe zapalenie wątroby lub zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) Więcej informacji na stronie Trybunału Konstytucyjnegohttp://trybunal.gov.pl/index2.htm Na Wokandzie 2013-12-03 20:48:05 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=758a25f7dd163311b02efd5de19535312f7c1225-d5 Skargi do Europejskiego Komitetu Praw Społecznych ws. stosowania kar cielesnych wobec dzieci Do Europejskiego Komitetu Praw Społecznych wpłynęło kilka skarg na przepisy zezwalające na stosowanie kar cielesnych wobec dzieci. Skargi zostały złożone m.in. przeciwko Włochom, Francji, Irlandii i Cyprowi i uzasadnione jako niezgodne ze standardami wyznaczonymi przez Zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną. Na Wokandzie 2013-03-29 12:38:07 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=a6b21a4281226e8a97c2e05517fbe546775efc6a-d5 X i inni przeciwko Austrii. Wyrok Wielkiej Izby 19 lutego 2013 r. Wielka Izba EPTCz wydała wyrok w sprawie zakazu adopcji biologicznego dziecka homoseksualnego partnera. Na Wokandzie 2013-02-19 13:45:31 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=0707dcc10ec1cfee92b537a96faab0a38f7bc5a1-d5 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o dyskryminacji W styczniu 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości UE zajmie się dwoma ważnymi sprawami dotyczącymi dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej oraz rasy i pochodzenia etnicznego. Na Wokandzie 2013-01-14 11:07:01 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=4f2706558a59b0c71f4a31a81345052fc8623919-d5 30 października 2012 r. ETPCz ogłosi wyrok ws P. i S. p-ko Polsce Trybunał w Strasburgu rozstrzygnie, czy naruszono Europejską Konwencję Praw Człowieka w sprawie 14 letniej dziewczyny, która zgodnie z polskim prawem domagała się zabiegu przerwania ciąży z uwagi na fakt, iż ciąża była wynikiem czynu zabronionego. Na Wokandzie 2012-10-25 15:58:39 http://www.prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=89d79a520700d1cce8a6d6c0873ae93de21ffcc0-d5 Kwestia rejestracji związków partnerskich w Grecji przekazana do Wielkiej Izby ETPcz Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która miała rozpatrywać skargę Vallianatos i inni przeciwko Grecji, przekazała ją do Wielkiej Izby, z uwagi na fakt, iż dotyczy ona ważnego aspektu funkcjonowania Konwencji. Na Wokandzie 2012-10-17 12:11:10