Nadużycia i przypadki łamania praw człowieka w Polsce

Każdy człowiek stanowi indywidualny i niepowtarzalny byt, który w swej niezwykłości posiada zupełnie odrębne cechy fizyczne oraz psychiczne, upodobania, usposobienie, a także preferencje. .

Czytaj więcej >>

Prawo do prywatności – prawa człowieka w kontekście wieloznaczności polskiego orzecznictwa

Prawo do prywatności z pozoru wydaje nam się oczywiste, albowiem każdy z nas poczuwa się do samodzielnego decydowania o swojej przestrzeni życiowej i nie wyobraża sobie sytuacji, w której mogła być ona w jakikolwiek sposób naruszana. Nie mniej jednak, bardzo często nie jesteśmy świadomi tego, że np. poprzez posiadanie kont w mediach społecznościowych – podlegamy ciągłej inwigilacji oraz filtracji naszych danych osobowych i nie tylko. Kwestia inwigilacji, czyli śledzenia nas, a także znacznego wzrostu uprawnień służb bezpieczeństwa – pojawia się również w kontekście zapobiegania terroryzmowi, który obecnie paraliżuje świat. Czynności te są usprawiedliwiane poprzez głoszenie idei zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. Nie należy ukrywać, iż w tym momencie aparat państwowy gromadzi o każdej pojedynczej jednostce, coraz więcej, różnego rodzaju danych oraz metadanych, które niekiedy mogą wiązać się nawet z założeniem podsłuchów lub obserwacją. Warto wspomnieć również o tak prozaicznych – wydawać by się mogło – rzeczach jak: monitoring miejski, a także handlowy. W pewnym momencie dochodzimy do konkluzji, że po pierwsze – samodzielnie ograniczamy sobie naszą prywatność, właśnie poprzez korzystanie z mediów społecznościowych, po drugie, ta prywatność jest nam ograniczana samoistnie, poprzez prowadzenie działań operacyjnych mających służyć zabezpieczeniu Państwa przed terroryzmem. Polska posiada bardzo restrykcyjną ustawę antyterrorystyczną, która jest jedną z najbardziej wymagających wytycznych w Europie, pomimo, iż jest ona kwalifikowana za kraj o znikomej możliwości wystąpienia zachowań nacechowanych terroryzmem. Można zatem uznać, że tego rodzaju zabezpieczenie jest doskonałym pomysłem na uniknięcie niespodziewanej tragedii lub też, próbą pozbawienia prywatności obywateli, pod pozorem ich ochrony.

W kontekście praw człowieka warto podkreślić również, że poprzez media i szczątkowe, przetwarzane oraz często nieprawdziwe informacje, jakie są przez nie podawane – mamy negatywne wrażenie wobec imigrantów, cudzoziemców. Są oni z reguły podejrzani, co stanowi punkt zapalny w ich postrzeganiu kraju, do którego przybyli, np. na studia lub do pracy, wówczas mówią oni o łamaniu, bądź nadużywaniu praw człowieka. Dyskryminacja ze względu na kraj pochodzenia, wyznanie religijne, bądź kolor skóry jest objawem dość szeroko pojętej fali, która wynika z obawy o własne bezpieczeństwo. Nie jest ona jednak wywołana poczuciem zagrożenia, które rodzi się pod wpływem zachowań – lecz polityki prowadzonej przez Państwo. Oczywiście są prowadzone prace projektowe, które mają na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych, dotyczących implementacji prawa unijnego (które będą regulowały wszystkie kwestie ochrony i stopnia udostępniania danych osobowych, jak również zakres roli państwa w tym procesie). Po raz kolejny należy wspomnieć także o niezawodnej i wielowymiarowej organizacji pozarządowej, jaką niewątpliwie jest – Amnesty International. Zajmuje się ona bowiem szerokim zakresem przestrzegania, poszanowania oraz ochrony praw człowieka. I tak – w tym konkretnym przypadku – jej rolą jest opiniowanie oraz sporządzanie szczegółowych raportów, które definiować mają przygotowane oraz stosowane przez Państwo ustawy antyterrorystyczne. Co więcej – do jej obowiązków – należy wskazywanie zaistniałych nieprawidłowości lub nieproporcjonalności stosowanych środków i rozwiązań, a także zwrócenie uwagi na postać procesu inwigilacji. Prawo międzynarodowe nie dopuszcza nadużywania oraz łamania praw człowieka, w momencie kiedy nie istnieje realne zagrożenie, oznacza to, że Państwo nie ma prawa inwigilować swoich obywateli w sposób całkowicie dowolny i nieograniczony. Nie mniej jednak prawo wewnątrzkrajowe jest wieloznaczne i wielowymiarowe i bardzo często nie jesteśmy tego świadomi. Państwo musi, w jakikolwiek sposób kontrolować swoich obywateli, chociażby w celu zapobiegania organizacji zamachów terrorystycznych lub zachowań dewiacyjnych, związanych z rozpowszechnianiem treści pornograficznych, a także o charakterze pedofilii. Poza tym, poprzez kontrolę, Państwo – wystrzega się zaistnienia nielegalnego handlu narkotykami, nieopodatkowanym towarem (alkohol, papierosy i inne), a także ich importem oraz eksportem. Jak widać, kwestia zachowania pełnej prywatności nie jest tak oczywista jak mogłoby się nam wydawać – wręcz przeciwnie! Prywatność często odbieramy sobie sami, w momencie kiedy np. zabieramy głos na forum publicznym, niech nie zmyli nas pozorna gwarancja anonimowości, albowiem w sieci nikt nie jest anonimowy. Jest to o tyle istotne, iż bardzo często dochodzi do sytuacji, w której mamy do czynienia z komentarzem lub wypowiedzią o znikomej kulturze, nacechowaną określeniami obraźliwymi lub niecenzuralnymi – osoby zamieszczające tego typu wpisy są pewne siebie, albowiem sądzą, iż nikt nie zweryfikuje ich tożsamości, nic bardziej mylnego, albowiem współczesne systemy – dają bardzo wiele możliwości.

Nadużycia i przypadki łamania praw człowieka w Polsce

Każdy człowiek stanowi indywidualny i niepowtarzalny byt, który w swej niezwykłości posiada zupełnie odrębne cechy fizyczne oraz psychiczne, upodobania, usposobienie, a także preferencje. Nie mniej jednak istota ludzka jest jednocześnie niezaprzeczalnie uspołeczniona, oznacza to, iż tylko i wyłącznie będąc częścią określonej społeczności (społeczności państwowej w ujęciu ogólnym zwłaszcza) – jest ona zdolna do życia. Arystoteles mówił, że człowiek, który nie żyje wśród społeczności posiada cechy boskie lub został z niej wydalony (odrzucony). Sam z siebie jednak – nie jest w stanie rozwijać się, tworzy czy w ogóle egzystować bez udziału innych ludzi. Idąc tym tropem, powstała piramida potrzeb Abrahama Maslowa, która zwraca uwagę, na niezwykle istotny i kluczowy wręcz fakt, a mianowicie – człowiek posiada swoje oczekiwania oraz wymagania względem życia. Wynikiem, tudzież wypadkową realizacji tych potrzeb, było powstanie bytu państwoweg

Czytaj więcej

Niezależność sądownictwa a prawa człowieka

Współczesny świat i jego rzeczywista konstrukcja (wewnętrzne zależności, układy, wypadkowe) nie są tak oczywiste i tak proste, jak mogłoby się nam wydawać. Niezaprzeczalnie – każde demokratyczne państwo, w tym Polska, posiadające własne prawa oraz obowiązki nałożone na obywateli, musi posiadać własne organy, tworzone według konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. Podstawowymi gwarantami zapewnienia bezpieczeństwa, równości, rzetelności oraz sprawiedliwości – jest niezależność oraz niezawisłość sędziowska.

Czytaj więcej

Prawa kobiet a spory w polskim orzecznictwie

Kobiety – płeć piękna – do niedawna nie były szczególnie wskazywane, tudzież wyodrębniane w kontekście praw człowieka. Traktowano je bowiem wspólnie, jako prawa obu płci (jako ogół). Wraz z rozwojem cywilizacyjnym jednak, kiedy tematy tabu zaczęły być szeroko dyskutowane na forum publicznym – ta sytuacja uległa zmianie. Powodem takiego rozwoju rzeczy, może być bardzo wiele czynników zapalnych. Przede wszystkim ludzie stali się odważniejsi, to znaczy przestali obawiać się wyrażania własnych poglądów, przekonań oraz twierdzeń na forum publicznym (ogólnodostępnym) – oczywiście ogromną rolę odegrał internet oraz wszelkiego rodzaju media społecznościowe czy fora. Pozorna anonimowość oraz łatwość dokonywania ocen sprawiają, że bardzo duży odsetek społeczeństwa jest skłonny do zabierania stanowiska w różnych tematach, niekoniecznie jednak są to wypowiedzi merytoryczne, pozytywne czy cenzuralne. Jak widać, kłopoty z kulturą wypowiedzi oraz świadomością konsekwencji niektórych zachowań, nadal nie zostały w pełni usunięte. .

Czytaj więcej >>

Organy zabezpieczające prawa człowieka w Polsce

Prawa człowieka zostały skonstruowane w postaci systemu, który powinien dobrze i sprawnie funkcjonować. Zależy to od wielu czynników, jednym z nich jest na przykład zależność systemu międzynarodowego, który w swej specyfice wyznacza standardy ogólne ochrony oraz zabezpieczenia praw, a także wolności jednostki. Kolejnym czynnikiem jest z kolei system wewnątrzkrajowy – równie istotny – którego rolą jest uszczegółowienie oraz konkretyzacja owych wartości. Warto podkreślić, że Państwo jest bytem autonomicznym, jednak owo pojęcie jest bardzo często mylnie interpretowane

Czytaj więcej >>

Prawa człowieka – kontra obowiązki, nakazy oraz zakazy

Prawa człowieka posiadają trzy podstawowe cechy: niezbywalność (nie możemy się ich zrzec), przyrodzenie (przysługują każdemu człowiekowi, ze względu na fakt przyjścia na świat, a nie nadania), powszechność (przysługują każdej ludzkiej istocie bez względu na płeć, kolor skóry, miejsce urodzenia, wyznanie)

Czytaj więcej >>